PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR STOCKHOLMS JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Nedan följer de prioriteringar som gjorts för att den nationella jämställdhetspolitiken ska få genomslagskraft i länet. Prioriteringarna är strukturerade utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen och bör ses som en miniminivå i målsättningarna kring arbetet.