Delmål 1 En jämn fördelning av makt och inflytande


Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.


Det här delmålet har skapats för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och ges likvärdigt inflytande i samhället och dess organisationer där beslut fattas

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

 • Kvinnor och män, respektive flickor och pojkar, bör beredas jämställd representation och ges lika möjligheter till makt och delaktighet på lika villkor inom organisationer. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i organisationer och andra organ.
 • Fördelningen av makt och inflytande inom organisationer bör systematiskt följas upp utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vid behov förändras. Begränsande maskulinitetsnormer kring ledarskap kan behöva utmanas. Organisationer bör arbeta med metoder för att säkerställa en fördomsfri rekryterings- och befordransprocess och för allas rätt till jämlika anställnings- och arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet.
 • Organisationer bör belysa, analysera och beakta rättigheter och möjligheter i den egna verksamheten genom att motverka fördomar, beteenden, språkbruk, strukturella hinder och bilder som har sin grund i stereotypa föreställningar om kön och grupper som associeras med andra diskrimineringsgrunder. Hur chefer leder och fördelar arbete är också avgörande för förverkligandet av jämställdheten.
 • Organisationer bör aktivt arbeta normmedvetet för att service, handläggning, beslutsfattande och bemötande ska vara likvärdigt för kvinnor och män, flickor och pojkar och också likvärdigt utifrån andra diskrimineringsgrunder.
 • Organisationer skapar förståelse för problembilden ur ett genusperspektiv och utpekar särskilda områden och aktiviteter för arbetet med civil beredskap.
 • Organisationer genomför kunskapshöjande insatser om jämställdhet till de som planerar övningar och utbildningar inom civil beredskap.
 • Organisationer bör skapa sig en kännedom om utmaningarna i länet för olika grupper vilka kan vara sårbara. Analyser utifrån av de sju skyddade diskrimineringsgrunderna kan användas vid utformningen av strategier.
Prioriteringar för Stockholms län
 • Kvinnor och män respektive flickor, pojkar och icke-binära ska oavsett bakgrund beredas jämställd representation inom organisationer och andra organ. De ska också ges lika möjligheter till inflytande och delaktighet inom dessa.
 • Organisationers service, handläggning, beslutsfattande och bemötande ska vara likvärdig för alla, oavsett kön, i kombination med andra diskrimineringsgrunder.
 • Kunskapen om jämställdhetsperspektiv inom ramen för civilt försvar och krisberedskap ökar hos relevanta aktörer.
 • Aktörer med särskilt ansvarar för civilt försvar och krisberedskap integrerar ett jämställdhetsperspektiv i sina insatser.
 • Organisationer identifierar, analyserar och åtgärdar ojämställdhetsaspekter i arbetet med civilt försvar och krisberedskap. Särskilt sårbara grupper beaktas.
Läs Delmål 1 fördjupning

Klicka för att öppna PDF

Länsspecifik statistik för Stockholm

1.1 Kvinnor och män respektive flickor och pojkar ska oavsett bakgrund beredas jämställd representation inom organisationer och andra organ.
De ska också ges lika möjligheter till inflytande och delaktighet inom dessa.

2021​

Andel kvinnor respektive män som chefer i offentlig sektor.

Kvinnor 61%
Män 39%
Källa: SCB

2021​

Andel kvinnliga respektive manliga chefer i privat sektor.

Kvinnor 38%
Män 62%
Källa: SCB

2022​

Andel kvinnliga respektive manliga ledamöter i kommunfullmäktige.

Kvinnor 45%
Män 55%
Källa: SCB

2022​

Andel kvinnliga respektive manliga ledamöter i regionfullmäktige.

Kvinnor 47%
Män 53%
Källa: SCB

2021​

Andel kvinnliga respektive manliga styrelseordföranden.

Kvinnor 9%
Män 91%
Källa: SCB

2021​

Andel kvinnliga respektive manliga VD:ar.

Kvinnor 16%
Män 84%
Källa: SCB

2021​

Andel kvinnliga respektive manliga styrelseledamöter.

Kvinnor 37%
Män 63%
Källa: SCB

2021​

Andel kvinnliga respektive manliga företagare.

Kvinnor 65%
Män 35%
Källa: SCB

1.2 Organisationers service, handläggning, beslutsfattande och bemötande ska vara likvärdig för alla, oavsett kön,
i kombination med andra diskrimineringsgrunder.

2022​

Graden av nöjdhet med kommuners myndighetsutövning bland kvinnor respektive män

Kvinnor 78%
Män 74%
Källa: SKR

2022​

Upplevelsen av information i samband med kommuners myndighetsutövning bland kvinnor respektive män

Kvinnor 76%
Män 75%
Källa: SKR

2022​

Upplevelsen av tillgänglighet i samband med kommuners myndighetsutövning bland kvinnor respektive män

Kvinnor 77%
Män 75%
Källa: SKR

2022​

Upplevelsen av bemötandet i samband med kommuners myndighetsutövning bland kvinnor respektive män

Kvinnor 84%
Män 80%
Källa: SKR

2022​

Upplevelsen av kompetensen i samband med kommuners myndighetsutövning bland kvinnor respektive män

Kvinnor 81%
Män 78%
Källa: SKR

2022​

Upplevelsen av rättssäkerheten i samband med kommuners myndighetsutövning bland kvinnor respektive män

Kvinnor 80%
Män 78%
Källa: SKR

2022​

Upplevelsen av effektiviteten i samband med kommuners myndighetsutövning bland kvinnor respektive män

Kvinnor 77%
Män 74%
Källa: SKR

2022​

Dimensionspoäng för kvinnor och män som känner sig respekterade och har fått ett gott bemötande inom primärvården.

Kvinnor 83.7%
Män 85.5%
Källa: Nationella patientenkäten