Delmål 5 Jämställd hälsa


Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Flera av de andra delmålen bidrar till att uppnå delmålet om jämställd hälsa. Detta delmål framhäver att skillnaderna i hälsa mellan kvinnor och män, flickor och pojkar ska minska, och att de ska kunna uppnå ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hälsan och vården ska också vara jämlikt och jämställt fördelad.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

  • Organisationer bör arbeta systematiskt, förebyggande och främjande för att förbättra arbetsmiljön utifrån ett genusperspektiv. Arbetet bör utgå från kunskap om risker och skyddsfaktorer samt analyser av hur och varför de kan skilja sig mellan kön, ålder och andra diskrimineringsgrunder.
  • Personal inom socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård, bör kompetensutvecklas så att de får en medvetenhet om särskilda utmaningar för kvinnor och män ur ett intersektionellt perspektiv och kunskaper om de normer som kan vara styrande vad gäller vård, service och hälsa.
  • Organisationer inom socialtjänsten, elevhälsan och hälso- och sjukvården bör använda ett intersektionellt perspektiv i sina analyser. De bör också arbeta normmedvetet för att förbättra bemötandet.

Prioriteringar för Stockholms län

  • Skillnaden inom den psykiska och fysiska ohälsan mellan flickor och pojkar, kvinnor och män i arbetslivet och utbildningssektorn ska minska genom att hälsan förbättras i grupper med svag hälsostatus. Ett arbetsmiljöarbete med jämställdhetsperspektiv behöver bedrivas inom områdena skola, vård och omsorg, där de anställda arbetar under höga krav i kombination med låg kontroll.
  • Kvinnor och män, liksom flickor, pojkar och icke-binära ska i lika stor utsträckning få god vård utifrån sina behov.
  • Tillgången till vård- och hälsofrämjande insatser ska förbättras, särskilt för kvinnor och personer i socioekonomiskt utsatta områden.
  • Unga vuxna i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar samt hbtqi-personer och individer som lever med funktionsvariationer, ska i ökad utsträckning få tillgång till insatser i primärvårdens första linje vid fysisk och psykisk ohälsa.
Läs Delmål 5 fördjupning

Klicka för att öppna PDF

Länsspecifik statistik för Stockholm

5.1 Skillnaden inom den psykiska och fysiska ohälsan mellan flickor och pojkar, kvinnor och män i arbetslivet och utbildningssektorn ska minska genom att hälsan förbättras i grupper med svag hälsostatus. Ett arbetsmiljöarbete med genusperspektiv behöver bedrivas inom områdena skola, vård och omsorg, där de anställda arbetar under höga krav i kombination med låg kontroll.

2022​

Antal nettodagar med sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning för kvinnor respektive män.

Kvinnor 19.9 dagar
Män 13.9 dagar
Källa: Försäkringskassan

2022​

Fördelningen av antal nettodagar med sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning mellan kvinnor och män.

Kvinnor 9 dagars skillnad
Män 9 dagars skillnad
Källa: Försäkringskassan

5.2 Kvinnor och män, liksom flickor och pojkar, ska i lika stor utsträckning få god vård utifrån sina behov.

2023​

Helhetsintryck hos kvinnliga respektive manliga patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Kvinnor 90%
Män 89%
Källa: Regionerna/Vården i siffror

2023​

Helhetsintryck hos kvinnliga respektive manliga patienter som varit inlagda på sjukhus

Kvinnor 86%
Män 90%
Källa: Regionerna/Vården i siffror

2018​

Andel kvinnor respektive män som har förtroende för att vård ges på lika villkor

Kvinnor 43%
Män 55%
Källa: Socialstyrelsen

5.3  Tillgången till vård- och hälsofrämjande insatser ska förbättras, särskilt för kvinnor och personer i socioekonomiskt utsatta områden.

2022​

Dimensionspoäng för vad kvinnor respektive män upplever avseende tillgängligheten vid läkarbesök i primärvården

Kvinnor 79.9%
Män 81.7%
Källa: Nationella patientenkäten

2018​

Andel kvinnor respektive män som anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver har ökat

Kvinnor 82%
Män 81%
Källa: Socialstyrelsen