Delmål 4 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet


Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Det här delmålet fokuserar på användningen av föräldraförsäkringen och fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, såsom hushållssysslor och anhörigomsorg.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

  • Organisationer bör skapa en arbetsplatskultur som främjar att de anställda tar ett jämställt uttag av föräldraledighet och tar ett aktivt föräldraansvar.
  • Förskola och grundskola bör arbeta genusmedvetet kring barns syn på föräldraskap och hem- och omsorgsarbete. Könsstereotypa normer kring hem- och omsorgsarbete ska utmanas.
  • Försäkringskassan, mödravårdscentraler och barnavårdscentraler samt andra relevanta organisationer bör informera föräldrar och blivande föräldrar om både kortsiktiga och långsiktiga effekter av den ojämna fördelningen av föräldraförsäkringen och effekterna av den ojämna fördelningen för hem- och omsorgsarbetet, vad gäller kvinnors och mäns ekonomi, livsinkomster och möjligheter på arbetsmarknaden.
  • Verksamheter som bedriver äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar bör analysera sitt arbete med målgruppen utifrån kön och vid osakliga skillnader vidta åtgärder. Bemötandet vid omsorgsarbete ska vara jämlikt och jämställt.

Prioriteringar för Stockholms län

  • Gapet mellan kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning ska upphöra.
  • Genom förändrade attityder och normer ska män ta ett ökat ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet, så att skillnaden mellan kvinnors och mäns obetalda arbete minskar.
  • Arbetsgivare ska göra det lättare för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap.
Läs Delmål 4 fördjupning

Klicka för att öppna PDF

Länsspecifik statistik för Stockholm

4.1 Gapet mellan kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning ska upphöra.

2022​

Andelen nettodagar med föräldraledighet för kvinnor respektive män

Kvinnor 68%
Män 32%
Källa: Försäkringskassan

2022​

Andelen nettodagar med tillfällig föräldrapenning

Kvinnor 55%
Män 45%
Källa: Försäkringskassan