Anslutning

Det finns en rad fördelar med att som organisation underteckna en avsiktsförklaring om att ansluta sig till Stockholms länsstrategi.

För den organisation som ansluter sig erbjuder Länsstyrelsen Stockholm följande:

 • publicering på Länsstyrelsens webbsida som ansluten verksamhet.
 • processtöd för implementering av strategin i den egna verksamheten och befintliga styrdokument.
 • ett metodstöd för kartläggning, analys, implementering och uppföljning.
 • plats, om så önskas, i Länsstyrelsens regionala jämställdhetsnätverk.
 • Länsstyrelsens nyhetsbrev för jämställdhet.
 • ta del av lärande exempel kring praktiskt jämställdhetsarbete.
 • erfarenhetsutbyte med andra verksamheter.

Förväntningarna på den anslutna organisationen är att den:

 • fattar ett ledningsbeslut om att ansluta sig till strategin
 • har verksamhetsspecifika mål som bidrar till vissa av strategins målsättningar eller prioriteringar
 • utser en kontaktperson för arbetet till Länsstyrelsen
 • kan tänka sig dela med sig av lärande exempel från sitt jämställdhetsarbete
 • besvarar uppföljningsfrågor om hur arbetet fortskrider till Länsstyrelsen en gång per år.

Organisationers möjligheter

Organisationer har olika möjligheter att påverka jämställdheten i samhället. Strategins förslag visar hur alla typer av organisationer kan bidra till en ökad jämställdhet i Stockholmsregionen.

Prioriteringarna och förslagen på vad en organisation bör vidta för åtgärder (se sid 11 – 22 i strategin) kan också användas för att arbeta med jämställdheten internt ur ett medarbetarperspektiv, ex. genom aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagens tredje kapitel eller genom att använda ett jämställdhetsperspektiv i verksamhetsprocesser. Organisationer som gör det kan bör ansluta sig till strategins viljeinriktning.

Kontakt

Kontaktperson: Patrik Edgren
Mejladress: patrik.edgren(at)lansstyrelsen.se
Telefon: 076 – 11 20 458

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att ansluta er organisation