Delmål 6 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra


Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Det sjätte delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Mäns våld mot kvinnor är alltså en fråga om jämställdhet.

För att nå visionen om att ingen ska utsättas för eller uppleva våld i Stockholms län har åtta strategiska mål tagits fram i ”Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020 – 2026” och är beslutad av deltagande myndigheter inom ramen för Operation Kvinnofrid.[1] Den här strategin är styrande för innehållet under delmål sex i den här strategitexten.

1. Myndigheter och aktörer arbetar våldsförebyggande.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

 • Genomförande av strukturerade universella våldspreventiva program med fokus på män, pojkar och maskulinitetsfrågor i skolan och fritidsverksamheter för unga.
 • Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer som innefattar jämställdhet och frihet från våld, i skolan och andra verksamheter för unga.
 • Föräldraskapsstöd med inriktning på att förebygga våld och konflikter inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Insatser för att påverka attityder till sexköp och pornografi.
 • Förebyggande insatser riktade till barn och unga som riskerar att hamna i prostitution.
 • Samordning av våldsförebyggande arbete och andra preventionsområden, som bland annat brottsförebyggande och återfallsförebyggande arbete samt folkhälsoarbete.
2. Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

 • Tillämpning av standardiserade bedömningsmetoder avseende våldsutövare inom samtliga relevanta verksamheter.
 • Tidiga insatser för våldsutövare, inklusive tillfälligt boende, motiverande samtal och riktade behandlingsinsatser för att minska konsekvenserna av våldet för utsatta kvinnor och barn.
 • Implementering av partnerkontakt för att värna om den våldsutsatta och eventuella barns säkerhet under den tid våldsutövaren går i behandling.
 • Strukturerad samverkan i enskilda ärenden mellan socialtjänst och polis samt andra aktörer.
3. Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

 • Lättillgänglig information om stöd- och skyddsinsatser.
 • Tidig upptäckt av vuxna och barn som är, eller riskerar att bli, utsatta för våld genom bland annat rutinfrågor om våld och beskriva våldsutsatthet enligt standardiserade metoder.
 • Tidig upptäckt av barn och unga som säljer sexuella tjänster, genom bland annat uppsökande verksamhet.
4. Våldsutsatta vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

 • Tillämpning av standardiserade bedömningsmetoder avseende våldsutsatta inom samtliga relevanta verksamheter.
 • Erbjuda anpassat skydd och stöd för våldsutsatta som är i särskilt sårbara situationer på grund av exempelvis ålder, missbruk, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, utländsk bakgrund och närståendes värderingar kring självbestämmanderätt över sexualitet och relationer.
 • Erbjuda skydd och stöd för vuxna och barn som befinner sig i prostitution eller är offer för människohandel för sexuella ändamål.
 • Strukturerad samverkan i enskilda ärenden mellan socialtjänst och polis samt andra aktörer.
5. Rättsvårdande myndigheter håller god kvalitet i utredningar och rättsprocesser.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

 • Utveckla samarbetsformer mellan socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer under rättsprocessen.
 • Spaning och anmälningar avseende misstänkta köp av sexuell tjänst.
 • Samverkan med branschorganisationer, till exempel hotell- och taxibranschen, i syfte att öka anmälningar om brott mot förbudet mot köp av sexuell tjänst.
6. Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

 • Utveckla arbetssätt för samtliga våldstyper som förkortar rättsväsendets process, genom exempelvis förkortad handläggningstid, tidigt genomförande av förhör med målsägande samt initial tilldelning av målsägandebiträde.
 • Anpassa skydds- och stödinsatser till särskilda svårigheter, exempelvis funktionsnedsättningar.
7. Myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

 • Utbildning och fortbildning till yrkesverksamma, särskilt inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård kring våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende av relation.
 • Arbete med systematisk uppföljning av insatsers resultat på individ- och gruppnivå.
 • Systematisk uppföljning av beslutade socialtjänstinsatser för våldsutsatta och våldsutövare på såväl individ- som gruppnivå oavsett om socialtjänsten själv genomför insatsen eller har lämnat över genomförandet till någon annan utförare.
8. Myndigheter och aktörer använder metoder och insatser som vilar på evidens och/eller på beprövad erfarenhet.

Förslag på åtgärder till regionala och lokala myndigheter och aktörer:

 • Kartläggningar av förekomst av våldsutsatthet och våldsutövande.
 • Beräkningar av våldets samhällskostnader.

Stöd och anslutning

Läs mer om Kvinnofridssamordnarnätverket och det regionala stödet för er i Stockholms län som arbetar för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Statistik

Läs mer om statistik och uppföljning hos Operationkvinnofrid: https://www.operationkvinnofrid.se/aktuellt/se-hur-det-gar-for-varje-malsattning-i-arets-uppfoljning/


[1] Länsstyrelsen Stockholm (2020). Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – Strategi 2020 – 2026.

Prioriteringar för Stockholms län

 • Myndigheter och aktörer arbetar våldsförebyggande.
 • Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov.
 • Myndigheter och aktörer arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.
 • Våldsutsatta vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån sina behov.
 • Rättsvårdande myndigheter håller god kvalitet i utredningar och rättsprocesser.
 • Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar.
 • Myndigheter och aktörer arbetar med systematisk kunskapsutveckling.
 • Myndigheter och aktörer använder metoder och insatser som vilar på evidens och/eller på beprövad erfarenhet.
Läs Delmål 6 fördjupning

Klicka för att öppna PDF