Om Jämställt Stockholm

Länsstrategin för jämställdhetsintegrering har arbetats fram på uppdrag av regeringen. För att säkerställa att erfarenheter och kunskaper kring jämställdhetsintegreringsarbete i länet tas tillvara, och för att få in synpunkter både på vilka utmaningar som finns och vilka prioriteringar som behöver göras i Stockholms län, har Länsstyrelsen anordnat öppna forum och samråd tillsammans med representanter för regionen, statliga myndigheter, kommuner och civilsamhällets organisationer. Därefter har förslaget till strategi gått ut på remiss till hundratals organisationer i länet.

Strategigruppen

En särskild grupp av myndigheter samlas regelbundet för att bevaka utvecklingen och det strategiska arbetet. I den gruppen ingår representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Stockholms stad och Region Stockholm.

Mäns våld mot kvinnor

Sedan 1 januari 2020 finns en särskild regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den strategin bygger på åtta målsättningar, vilka är identiska med de målsättningar som även denna strategi tar utgångspunkt i på området kring delmålet.

Strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor har i ett tidigare skede tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad och Storstockholm. Ett rådslag har även hållits med civilsamhällesorganisationer verksamma i Stockholms län. Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har också deltagit som referens.

Genom att integrera den regionala strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i den här länsstrategin för jämställdhetsintegrering finns förutsättningar för ett väl sammanhållet arbete kring samtliga jämställdhetspolitiska delmål i en enad kontext och med ett tydlig, enhetligt budskap.