Våld i nära relation


Våld i nära relation handlar om olika typer av våld som kan förekomma mellan individer som har en nära relation till varandra. I heterosexuella relationer är våldsutövaren ofta man. Våldet sker inom partnerrelationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Vem som kan betraktas som närstående kan variera från fall till fall, beroende på vilka familje- och levnadsförhållanden som råder i det enskilda fallet. Det som är speciellt med våld i nära relationer är att den utsatta ofta har starka emotionella band till våldsutövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets hem och varierar i allvarlighetsgrad och frekvens. Ofta blir våldet allvarligare ju längre relationen pågår.