Normmedvetet arbete


Ett normmedvetet, ibland uttryckt som normkritiskt förhållningssätt, handlar om att i verksamheten fokusera på och granska de normer och strukturer som leder till att människor kränks, diskrimineras, exkluderas eller osynliggörs. Det handlar om att till exempel i utvecklingsarbete kring bemötande diskutera vilka som inkluderas respektive exkluderas, vilka som verksamheten är anpassad efter och vilka som kan missgynnas. Det finns starka normer kopplat till kön vilket är viktigt att arbeta med framför allt i bemötandefrågor.