Jämställdhetsintegrering


Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbete som görs på alla nivåer inom en organisation.

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för att uppnå ett jämställt samhälle som också Länsstyrelsen i Stockholms län använder för att nå målet om jämställdhet. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, från planering till utförande och uppföljning av verksamheten och utförs av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Detta innebär att, oavsett nivå i organisationen, ska allt ordinarie arbete som pågår i verksamheten utföras med ett jämställdhetsperspektiv av de medarbetare som utför sitt ordinarie arbete. Jämställdhetsperspektivet är en del av kärnprocessen.

Grundläggande är att synliggöra och analysera vilka konsekvenser förslag eller aktiviteter får för kvinnor respektive män, flickor och pojkar. All statistik som relaterar till individer ska genomgående insamlas, analyseras och presenteras med kön som övergripande indelningsgrund (i den mån som det inte finns särskilda skäl till att inte könsuppdela statistiken).[1] Utifrån analysen formas åtgärder som bidrar till att utveckla verksamheten och till jämställdhet.

[1] Riktlinjer för tillämpningen av kravet på könsuppdelning av individbaserad officiell statistik finns på scb.se. Där finns även en handledning för användning av könsuppdelad statistik i arbetet med jämställdhetsintegrering. SCB (2023). Använda statistik för uppföljning av jämställdhetsintegrering. Samtidigt finns krav på könsuppdelning av ytterligare statistik än den som ingår i den officiella statistiken. Vilka krav som finns, likheter och skillnader som finns i tolkningen och tillämpningen av de olika kraven finns kortfattat beskrivet i SCB (2023). Könsuppdelad statistik. Tips på jämställdhetsanalys av könsuppdelad statistik finns även i SCB (2004). Könsuppdelad statistik – Ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys.