Jämställdhetsanalys


Att göra en jämställdhetsanalys kan handla om att analysera på vilket sätt verksamheten förhåller sig till de jämställdhetspolitiska målen samt vilka konsekvenser olika åtgärder eller beslutsalternativ får för kvinnor respektive män när det gäller bemötande och service, representation och fördelning av makt och resurser.

Det kan också handla om att analysera huruvida identifierade skillnader mellan könen beror på stereotypa föreställningar om kön i stället för på människors verkliga behov.

[1] Riktlinjer för tillämpningen av kravet på könsuppdelning av individbaserad officiell statistik finns på scb.se. Där finns även en handledning för användning av könsuppdelad statistik i arbetet med jämställdhetsintegrering. SCB (2023). Använda statistik för uppföljning av jämställdhetsintegrering. Samtidigt finns krav på könsuppdelning av ytterligare statistik än den som ingår i den officiella statistiken. Vilka krav som finns, likheter och skillnader som finns i tolkningen och tillämpningen av de olika kraven finns kortfattat beskrivet i SCB (2023). Könsuppdelad statistik. Tips på jämställdhetsanalys av könsuppdelad statistik finns även i SCB (2004). Könsuppdelad statistik – Ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys.