Nyhetsbrev mars 2024


Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten och på lärosäten att delta i en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering. Kursen är uppdelad på två halvdagar, 11 april och 8 maj 2024. Kursen genomförs digitalt. Läs mer och anmäl dig via följande länk:

Jämställdhetsintegrering: introduktionskurs i två delar för ledare i staten | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Nytt krav på CSRD-rapportering

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Direktivet gäller från 1 januari 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, det vill säga EU-PIE >500 anställda.

CSR-direktivet påverkar alla stora och börsnoterade företag inom EU som uppfyller minst två av tre av följande kriterier:

  • + Fler än 250 anställda
  • + Omsättning som överstiger 40 miljoner euro.
  • + Balansräkning på mer än 20 miljoner euro.

Även icke europeiska företag kommer att påverkas. Om deras nettoomsättning i EU överstiger 150 miljoner euro och om de har minst en filial eller ett dotterbolag i EU.

De första rapporterna enligt CSR-direktivet ska lämnas in 2025, baserat på verksamheten under räkenskapsåret 2024. Det här betyder att det är hög tid för det företag som omfattas att starta förberedelserna.

Nya steg för att öka den ekonomiska jämställdheten

I flera uppdrag i myndigheternas regleringsbrev har regeringen fokus på ekonomisk jämställdhet. Pågående uppdrag, med direkt påverkan på den ekonomiska jämställdheten rör fortsatta satsningar på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

– Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv och en viktig förutsättning för detta är att öka den ekonomiska jämställdheten. Regeringen arbetar på bred front för att nå målet om ekonomisk jämställdhet, säger Paulina Brandberg, jämställdhetsminister.