Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden


Detta är slutbetänkande från ”Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare”, även kallad AKKA-utredningen (SOU 2012:69)

Utredningens uppdrag är enligt direktivet att analysera och fördjupa kunskapen om nyanlända utrikes födda kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Analysen är inriktad mot att beskriva och förklara skillnader i deltagande mellan kvinnor och män respektive mellan dem som får uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl (flyktingar, skydds-behövande i övrigt och deras anhöriga) och övriga anhöriginvandrare som får uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning.

Med utgångspunkt från analysen ska förslag lämnas om åtgärder som behöver vidtas för att öka kvinnors och anhöriginvandrares arbetskraftsdeltagande och påskynda deras etablering på arbets-marknaden.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik