Kunskapssammanställning om kvinnors arbetsmiljö (2017)


I Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning skriver författarna att organisatoriska faktorer i arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ohälsa i kvinnokodat arbete. Varför villkoren är och kan vara olika i kvinno- och manskodat arbete har många orsaker. En orsak kan vara genusmönster, som innebär att arbete som utförs främst av kvinnor eller av tradition anses ”kvinnligt”, betraktas med en annan logik och värderas lägre än manskodat arbete, det vill säga det som utförs främst av män eller anses vara ”manligt”.

Den ökade ohälsan har sin grund i många faktorer, varav arbetsmiljön är en väsentlig faktor. Den obalans i arbetsvillkor och arbetsmiljö som skapats över en tid är en olycklig utveckling. Utvärderingen av Arbetsmiljöverkets inspektioner med genusperspektiv visar på vissa effekter, men det saknas långsiktigt hållbara effekter och det saknas effekter på en  övergripande organisatorisk nivå. För att nå hållbara och långsiktiga effekter krävs större förändringar avseende styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser, för att i grunden påverka kvinnors och mäns arbetsvillkor och -miljö.

Rapportsammanfattningen på sidan 9 ger en bra bild av situationen som den var 2016 och vad organisationer behöver fokusera på genom att gå från ord till handling vad gäller att använda ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik