Handbok för att förebygga våld


Handboken är till för att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en evidensbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv i Sverige.

Handboken är i första hand skriven för er som arbetar inom länsstyrelse, i kommun, region eller inom civilsamhället med strategiska utvecklingsuppdrag som inkluderar vålds­förebyggande arbete. Men även ni som arbetar direkt med barn och unga och ska bedriva ett våldsförebyggande arbete kan ha nytta av handboken.

Den utgår från fem steg för förändring, som bygger på folkhälsomodeller från WHO:s utvecklingsarbete av våldsprevention. Handboken beskriver hur ett våldsförebyggande arbete kan bedrivas samordnat, systematiskt och kunskapsbaserat. Fokus ligger på att lång­siktigt förebygga olika former av mäns våld mot kvinnor, såsom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handboken är tänkt att vara tillämpbar både i storskaliga våldsförebyggande satsningar som berör flera verksamheter och i mer avgränsade insatser inom en specifik verksamhet.

I handboken hittar ni texter, exempel och checklistor som kan vara ett konkret stöd i ett våldsförebyggande ut­vecklingsarbete. Ett avslutande kapitel fördjupar betydelsen av en sammanhängande förståelse av våld som ett jämställdhetsproblem, ger exempel på internationella överenskom­melser och lagstiftning med särskild relevans för det vålds­förebyggande arbetet samt sammanställer rekommenderad läsning.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik