Att mötas i hälso- och sjukvård


Rapporter från Socialstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen visar att det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolk­ningen och att bemötandet och den vård som erbjuds skiljer sig åt bero­ende bland annat på faktorer som kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Socialstyrelsen har därför tagit fram detta utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor i hälso- och sjukvården. Materialet riktar sig till personal i hälso- och sjukvården för att ge stöd i det syste­matiska arbetet med bemötande och jämlik vård i den egna verksamheten.

Rapporter visar att det finns en koppling mellan de som missgynnas och de socioekono­miska faktorerna låg utbildning, låg yrkesstatus, låg lön, ingen eller liten kontantmarginal och annat födelseland än Sverige. Detta sker trots att alla har rätt till en vård på lika villkor.

I utbildningsmaterialet betonas därför bemö­tande i vid mening och det ansvar för att behandla alla patienter jäm­likt som ligger i sjukvårdarens yrkesroll. De regelverk som styr hälso- och sjukvårdens verksamheter avseende bemötande, jämlik vård och diskriminering tas också upp, liksom systematiskt förbättringsarbete och förhållningssätt som stärker en patientcentrerad vård.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik