Alla kommuner och regioner borde underteckna CEMR-deklarationen


Den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i all verksamhet. Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå riktar sig till Europas kommuner och regioner. Dessa inbjuds att underteckna deklarationen, att offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina åtaganden enligt deklarationen. SKR står bakom CEMR-deklarationen och rekommenderar kommuner och regioner att underteckna den.

Den som undertecknar deklarationen förbinder sig att handla enligt följande principer:

  • Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
  • För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. I jämställdhetsarbetet ska utöver könsdiskriminering även följande beaktas: diskriminering som har sin grund i ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller trosuppfattning, politisk eller annan uppfattning, tillhörighet till nationell minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller socioekonomisk tillhörighet.
  • Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. För att rätten till jämställdhet ska förverkligas krävs att kommuner och regioner vidtar alla lämpliga åtgärder och använder sig av alla lämpliga strategier för att främja en representativ fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i beslutsprocessen.
  • Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet. Kommuner och regioner måste stödja avskaffandet av de stereotypa föreställningar och hinder som utgör grunden för kvinnors ojämställda ställning och villkor och som ger upphov till den ojämställda värderingen av kvinnors och mäns roller på det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella området.
  • Jämställdhetsintegrering av alla verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet.
  • Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.
Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik