Maj 2024

Nya krav på organisationers transparens i arbetet för jämställda löner

Lönetransparensdirektivet är ett EU-initiativ som syftar till att bekämpa osakliga löneskillnader genom att öka öppenheten kring lönesättningen. Direktivet gäller både arbetsgivare i offentlig och privat sektor.

I direktivet fastställs minimikrav för att stärka tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete (likalöneprincipen). Det handlar bland annat om; att få information från arbetsgivare om löneskillnader mellan kvinnliga och manliga arbetstagare, att säkerställa att arbetsgivarna har lönestrukturer som säkerställer lika lön för lika eller likvärdigt arbete samt att en arbetssökande ska ha rätt till insyn i lönesättningen när det gäller exempelvis ingångslön.

Huvudregler i direktivet

  • Transparens före anställning: Lönespann och jobbnivå ska anges i jobbannonser. Arbetsgivare får inte fråga om nuvarande lön vid anställningsintervjuer.
  • Tillgång till lönekriterier: Alla anställda ska ha tillgång till företagets lönekriterier, vilka måste vara objektiva och könsneutrala.
  • Rätt till information: Anställda kan begära information om genomsnittslöner för likvärdiga roller inom företaget.
  • Offentlig rapportering: Företag med över 100 anställda måste offentligt redovisa löneskillnader mellan kvinnliga och manliga arbetstagare.

Läs mer om den statliga utredningen för att genomföra lönetransparensdirektivet i Sverige:

En lägesbild över de sex jämställdhetspolitiska målen och styrningen för att nå dit

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Denna kortrapport beskriver och analyserar utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen och utfallet av styrningen av jämställdhetspolitiken under perioden 2017 – 2022.

Läs rapporten här:

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/jamstalldhet-i-sverige/

Anslut er organisation till Stockholm länsstrategi för jämställdhetsintegrering

I samarbete med länets organisationer har Länsstyrelsen Stockholm tagit fram en ny länsstrategi för jämställdhetsintegrering.

Strategin visar på vilka prioriteringar organisationer bör göra för att möjliggöra en samhällsförändring under perioden 2024 – 2027.

Den innehåller mål och förslag till åtgärder för länets organisationer att implementera i sina egna verksamheter.

Länsstyrelsens förhoppning är att alla organisationer i Stockholm ansluter sig till strategins val av prioriteringar. Ta reda på i vilka delar av strategins prioriteringar som Stockholms stad har möjlighet att bidra och anslut er på http://www.jamstalltstockholm.se till strategins viljeinriktning. 

På samma webbsida hittar ni en stor digital samling av handböcker och inspiration som stöd för ert jämställdhetsarbete.

Kontakta gärna Länsstyrelsen Stockholm om ni har några frågor.

Patrik Edgren
Utvecklingsledare jämställdhet
Enheten för regional utveckling
patrik.edgren (at)lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 13 37