Nyhetsbrev Januari 2024


Aktuellt nationellt & regionalt

Faktablad om jämställdhetsutmaningar
SKR har tagit fram en rad faktablad som ska fungera som en introduktion till olika jämställdhetsutmaningar inom verksamhetsområden som finns i kommuner och regioner, bland annat förskola och skola, socialtjänst och samhällsplanering. Du hittar dem här:

Faktablad om jämställdhet | SKR

Jämställdhet på bostadsmarknaden
Jämställdhetsmyndigheten får ett nytt uppdrag som rör ekonomisk jämställdhet och ägande på bostadsmarknaden. Uppdraget omfattar särskilt unga kvinnors och mäns ekonomiska förutsättningar att ur ett jämställdshetsperspektiv etablera sig på bostadsmarknaden, både den ägda och den hyrda. Andra frågor som bör belysas är hur tillgången till hyresrätter påverkar kvinnor och män, bland annat möjligheter att flytta för att ta ett arbete och för våldsutsatta att lämna en våldsam relation. I analysen ska ett regionalt perspektiv på bostadsmarknaden ingå. Uppdraget ska slutrapporteras senast 31 maj 2025.

Ojämställdheten inom socialtjänsten – en kunskapssammanställning
SKR har sammanställt forskning och befintlig kunskap om ojämställdhet inom socialtjänsten.

Kunskapsöversikten visar hur viktigt det är att öka kunskap, medvetenhet och skaffa sig verktyg för att erbjuda en jämställd och jämlik socialtjänst för alla. Det är en förutsättning för att leva upp till socialtjänstens mål att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.

Ojämställdhet i socialtjänsten, kunskapsöversikt | SKR

I följande rapport har Myndigheten för vård och omsorgsanalys har granskat socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Granskningen visar att socialtjänsten behöver mer kunskap och kompetens för att bedöma risker och behov inom hedersrelaterat våld och förtryck, och stödet behöver bli mer omfattande och långsiktigt. Barn som utsätts för hedersförtryck behöver också få en starkare ställning i förhållande till vårdnadshavarna i socialtjänstens processer.

Bära eller brista | Vård- och omsorgsanalys (vardanalys.se)

Konferens om samverkan mot våldsutövare
Den 14 mars mellan hålls en digital heldagskonferens. Syftet med konferensen är att stärka kompetensen och öka samarbetet över verksamhetsgränser inom området våldsutövare. Den genomförs av 17 myndigheter och organisationer som arbetar tillsammans mot våld i nära relationer. Länk till anmälan:

Anmälan till samverkanskonferens 2024 – Strömstad (stromstad.se)

Utbildningar, konferenser & nätverksträffar

Ny webbkurs om våldsförebyggande arbete
Jämställdhetsmyndigheten har lanserat en ny webbkurs om våldsförebyggande arbete. Att förebygga våld – en grundkurs ger kunskap om hur ett förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor kan bedrivas och utvecklas. Den riktar sig till alla som vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete, oavsett sin roll i en organisation.

Innehåller bygger på handboken Inget att vänta på. Det tar 1 – 2 timmar att genomföra kursen och den är kostnadsfri och öppen för alla. Du behöver skapa ett konto för att ta del av kursen.

Här är en länk till kursen:

Att förebygga våld – en grundkurs – Jämställdhetsmyndigheten | Utbildningsplattform (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Jämställdhetsmyndigheten vill gärna ha hjälp med spridning och uppskattar feedback om kursen.

Nätverksträff för statliga myndigheter
Den 24 januari samlas deltagare i jämställdhetsnätverket för statliga myndigheter. Nätverket samlas 3 – 4 gånger per år. Vid mötena tillägnar vi oss nya kunskaper, hjälper varandra att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering och utbyter erfarenheter med varandra. Kontakta patrik.edgren(at)lansstyrelsen.se om du är intresserad av att delta den 24 januari eller vid framtida träffar.

På gång på Länsstyrelsen Stockholm

En ny länsstrategi för jämställdhetsintegrering lanseras den 23 januari 2024 på den här webbplatsen www.jamstalltstockholm.se.

Länsstyrelsen ger kostnadsfritt konsultstöd till organisationer som valt att ansluta sig till länsstrategins prioriteringar. Klicka på fliken Anslutning och gör en intresseanmälan om att ansluta er organisation. Efter det att vi har upprättat en kontakt och inväntar att er organisations ledning fattat ett formellt beslut om att ansluta sig.

Den nya länsstrategin för perioden 2024 – 2027 har gått i tryck. Är ni intresserade av pappersexemplar? Kontakt då patrik.edgren(at)lansstyrelsen.se.